Privacy

Gegevensbeschermingsbeleid BV Braxo – DeWaterbus

De BV Braxo hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, leveranciers, werknemers en andere contactpersonen beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van dit Gegevensbeschermingsbeleid informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u dit Gegevensbeschermingsbeleid aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit Gegevensbeschermingsbeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

 1. Toepassingsgebied

Dit Gegevensbeschermingsbeleid heeft betrekking op alle diensten die door (of aan) ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Bv Braxo, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen aan de Noorderlaan 21/Haven 28 en met ondernemingsnummer 1006.157.442, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Wij zijn bereikbaar per telefoon op het nummer +32 302 30 00 of per mail op het e-mailadres: info@dewaterbus.be. Onze website is https://www.dewaterbus.be.

 

 1. Persoonsgegevens

Naar gelang uw relatie tot onze onderneming en haar activiteiten, verwerken wij volgende persoonsgegevens: uw persoonlijke identificatiegegevens; dossiernummer; gegevens inzake verzekeringen; financiële transacties; KBO-nummer, beroepsactiviteiten; overeenkomsten en schikkingen; vergunningen; persoonlijke bijzonderheden; in het bezit zijnde mandaten; klachten, incidenten of ongevallen; samenstelling van het gezin, huwelijk of huidige vorm van samenleven; loongegevens; beeld- en audiomateriaal in het kader van een opleiding of event; gegevens van ons personeel; gegevens over het gebruik van onze diensten.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking.

 

 1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Uw gegevens worden door ons verwerkt met het doel op de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding, het bijsturen van onze dienstverlening en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.

Naast de hierboven voorziene gegevens verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten of leveranciers, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, voormalige medewerkers of werknemers, sollicitanten, etc. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

 

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt zo lang als noodzakelijk met het oog op de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden en de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Uw gegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst, de samenwerking of het project uit onze systemen worden verwijderd. Persoonsgegevens die wij langer moet bewaren op basis van specifieke wetgeving of die gebruikt worden in het kader van een lopend geschil kunnen langer worden bewaard. Dit geldt tevens voor de identificatiegegevens van onze voormalige medewerkers die wij langer kunnen bewaren met het oog op netwerking of marketing doeleinden, zoals uitnodigingen op kantoor- of alumni events, en dit tot aan het overlijden van de medewerker, tenzij deze aangeeft dergelijke uitnodigingen niet meer te willen ontvangen.

 

 1. Rechten

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de AVG delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
 • Recht op het wissen van gegevens of de beperking van het gebruik ervan: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de AVG. Wij kunnen dit slechts weigeren wanneer het verzoek betrekking heeft op persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. U heeft tevens het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken;
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de heer Philippe Ophoff (info@dewaterbus.be, +32 3 302 30 00).

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze firma voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

U kan zich ook steeds richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de foutieve verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, sociaal secretariaat, verzekeringsmaatschappijen etc.

Het is mogelijk dat een of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

 1. Technische en organisatorische maateregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan BV Braxo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

 1. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig is aan dit Gegevensbeschermingsbeleid.

 

 1. Bijkomende vragen?

Indien u na het lezen van dit Gegevensbeschermingsbeleid verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de heer Philippe Ophoff:

 • Hetzij per post: Noorderlaan 21 / Haven 28, 2030 Antwerpen
 • Hetzij per e-mail: info@dewaterbus.be